PDA

Pogledati punu verziju : Šta nakon oduzimanja vozačke dozvole?


Stalan posao preko interneta

Chubbs
07.09.2011, 22:57
Na osnovu Zakona o javnim agencijama, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima a uz saglasnost Ministarstva utrašnjih poslova i Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Upravni odbor Agencije za bezbednost saobraćaja doneo je pravlink o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola.

Pravilnikom se propisuje nastavni plan i program obaveznog seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, način organizovanja i sprovođenja obaveznog seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, sadržaj i način obavljanja ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, sadržaj potvrda i uverenja, način i postupak njihovog izdavanja i način vođenja evidencija u postupku povraćaja prava na upravljanje motornim vozilima licima kojima je, na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja, oduzeta vozačka dozvola.

Seminare organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja na osnovu nastavnog plana a troškove snosi lice kome je nadležni organ oduzeo vozačku dozvolu.

Program seminara obuhvata razgovor u grupi polaznika o uzrocima i posledicama ponašanja koja su dovela do oduzimanja vozačke dozvole, u trajanju od najmanje 9 nastavnih časova, nastavu o poznavanju saobraćajnih propisa, u trajanju od najmanje 15 nastavnih časova, nastavu o značaju i načinu bezbednog ponašanja vozača u saobraćaju na putevima radi izbegavanja situacija koje dovode do saobraćajnih nezgoda ili kršenja saobraćajnih propisa, u trajanju od najmanje 16 nastavnih časova.

Nakon završenog seminara polazniku se izdaje potvrda o završenom obaveznom seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Seminar sprovodi posebno osposobljen predavač za unapređenje znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, koji mora ispunjavati uslove, koji su takođe određeni pravilnikom i to: da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke – smer drumski saobraćaj ili visoku stručnu spremu druge struke, da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i da ima sertifikat Agencije da je posebno osposobljen za unapređenje znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Pravilnikom se utvrđuje da unapređivanje znanja predavača za postupak rehabilitacije vozača organizuje Agencija, periodično u rokovima i po potrebi saglasno ciljevima, smernicama i zadacima, pri čemu je potrebno obezbediti da predavači pohađaju dodatnu edukaciju iz oblasti psihologije primerenu radu sa vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola i radu sa malim grupama polaznika, po programu koji je prilagođen obimu i strukturi prekršaja zbog kojih je nadležni organ najčešće oduzimao vozačke dozvole.

Ispit unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja licu kome je oduzeta vozačka dozvola sprovodi Agencija, koja takođe formira komisiju za polaganje ispita koju čine predsednik i dva ispitivača.

Licu koje položi ispit unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja Agencija će izdati uverenje o položenom ispitu unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Pravilnik je donet u julu ove godine.

izvor: ekapija

Chubbs
07.09.2011, 23:09
Na osnovu člana 3. Zakona o javnim agencijama, člana 9. i člana 199. Zakona o
bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik Republike Srbije“,
broj 41/09 i 53/10), a uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i
Ministarstva za infrastrukturu i energetiku u svojstvu ministarstva
nadležnog za poslove saobraćaja, Upravni odbor Agencije za bezbednost
saobraćaja dana 28.07.2011. godine, donosi


PRAVILNIK O UNAPREĐENJU ZNANJA IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA VOZAČE KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA(SL. Glasnik broj 59/2011, od 10.08.2011. god.)


Član 1.
Ovim pravilnikom se propisuje:
- nastavni plan i program obaveznog seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja,
- način organizovanja i sprovođenja obaveznog seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja,
- sadržaj i način obavljanja ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja,
- sadržaj potvrda i uverenja, način i postupak njihovog izdavanja i
- način vođenja evidencija,
u postupku povraćaja prava na upravljanje motornim vozilima licima (u daljem tekstu: rehabilitacija) kojima je odredbama člana 197. stav 2. i 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Zakon) nadležni organ oduzeo vozačku dozvolu.

Član 2.
Lice kome je nadležni organ oduzeo vozačku dozvolu može se prijaviti i prisustvovati obaveznom seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja (u daljem tekstu: seminar) ako uz prijavu dostavi:

1) posebno uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima određenih kategorija, izdato od nadležne zdravstvene institucije saglasno odredbama člana 199. stav 1. tačka 1. i stav 4. Zakona,

2) pisani dokaz da je izmirio obavezu plaćanja izrečene novčane kazne za prekršaje zbog kojih su mu izrečeni kazneni poeni, odnosno da je izmirio obavezu plaćanja izrečene novčane kazne za krivična dela zbog kojih mu je oduzeta vozačka dozvola, odnosno da je izdržao izrečenu
kaznu zatvora za navedene prekršaje, odnosno krivična dela,

3) pisani dokaz da su izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim
vozilom koje su mu izrečene,

4) dokaz o izmirenim troškovima za prisustvo seminaru, po tarifi Agencije za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija).
Prijava se podnosi na obrascu iz priloga 1. ovog pravilnika i čini njegovsastavni deo.


Član 3.
Seminari se realizuju po programu koji je sastavni deo ovog pravilnika i dat je u prilogu 2. Lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika Agencija upućuje na seminar, nakon utvrđivanja da su ispunjeni uslovi iz člana 2. ovog pravilnika. Lice iz prethodnog stava je dužno da seminaru na koji je upućen prisustvuje u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja seminara. Ukoliko lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika ne započne ili prekine učešće na odobrenom seminaru, smatraće se da postupak iz člana 2. ovog pravilnika nije ni pokrenuo, te se mora ponovo prijaviti.
Troškove seminara iz stava 1. ovog člana snosi lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.


Član 4.
Seminare organizuje i sprovodi Agencija na osnovu nastavnog plana koji je sačinjen po programu iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika.

Program seminara obuhvata:
1) razgovor u grupi polaznika o uzrocima i posledicama ponašanja koja su dovela do oduzimanja vozačke dozvole, u trajanju od najmanje 9 nastavnih časova,

2) nastavu o poznavanju saobraćajnih propisa, u trajanju od najmanje 15 nastavnih časova,

3) nastavu o značaju i načinu bezbednog ponašanja vozača u saobraćaju na putevima radi izbegavanja situacija koje dovode do saobraćajnih nezgoda ili kršenja saobraćajnih propisa, u trajanju od najmanje 16 nastavnih časova. Nastavni čas traje 45 minuta a pauze između časova 15 minuta. U toku jednog radnog dana seminara polaznik može pohađati najviše 3 nastavna časa. Nakon završenog seminara polazniku se izdaje potvrda o završenom obaveznom seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na obrascu iz priloga 3. koji je sastavni deo ovog pravilnika.


Član 5.
Seminar sprovodi posebno osposobljen predavač za unapređenje znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja (u daljem tekstu: predavač).
Predavač iz prethodnog stava mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke - smer drumski saobraćaj ili visoku stručnu spremu druge struke;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima;

3) da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i

4) da ima sertifikat Agencije da je posebno osposobljen za unapređenje znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Unapređivanje znanja predavača za postupak rehabilitacije vozača organizuje Agencija, periodično u rokovima i po potrebi saglasno ciljevima,
smernicama i zadacima iz člana 11. i 12. Zakona, pri čemu je potrebno obezbediti da predavači pohađaju dodatnu edukaciju iz oblasti psihologije primerenu radu sa vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola i radu sa malim grupama polaznika, po programu koji je prilagođen obimu i strukturi prekršaja zbog kojih je nadležni organ najčešće oduzimao vozačke dozvole.


Član 6.
Lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika koje je steklo potvrdu o završenom seminaru, podnosi Agenciji prijavu za polaganje ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na obrascu iz priloga 4. koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Uz prijavu lice iz prethodnog stava ovog člana mora priložiti:
1) potvrdu o završenom seminaru,
2) overenu fotokopiju podataka iz važeće lične karte,
3) overenu fotokopiju podataka iz vozačke dozvole,
4) dokaz o izmirenim troškovima polaganja ispita po važećoj tarifi.

Agencija će, u roku ne dužem od 30 dana, na pogodan način obavestiti lice iz stava 1. ovog člana da li je njegova prijava prihvaćena, odnosno zakazati mu polaganje ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.


Član 7.
Agencija organizuje i sprovodi ispit unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja licu iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika. Agencija formira komisiju za polaganje ispita koju čine predsednik i dva ispitivača. Predsednik komisije ima svojstvo ispitivača i odlučuje o ishodu ispita u
slučaju suprotnih mišljenja ostalih članova komisije. Ispit unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja polaže se putem testa, pismeno ili na računaru. Troškove polaganja ispita iz stava 1. ovog člana snosi lice iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.


Član 8.
Predsednik komisije mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima završen saobraćajni ili pravni fakultet,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja,

3) da ima najmanje pet godina vozačku dozvolu za vozila B kategorije,

4) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za
ova krivična dela. Ispitivač unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima završen saobraćajni ili pravni fakultet i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno drugi fakultet i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja,

2) da ima najmanje pet godina vozačku dozvolu za vozila B kategorije,

3) da ima sertifikat Agencije da je posebno osposobljen za unapređenje znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i

4) da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela:

teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne
vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela. Unapređivanje znanja ispitivača za postupak rehabilitacije vozača organizuje Agencija, periodično u rokovima i po potrebi saglasno ciljevima, smernicama i zadacima iz člana 11. i 12. Zakona, pri čemu je potrebno obezbediti da ispitivači pohađaju dodatnu edukaciju iz oblasti psihologije primerenu radu sa vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola i radu sa malim grupama polaznika, po programu koji je prilagođen obimu i strukturi prekršaja zbog kojih je nadležni organ najčešće oduzimao vozačke dozvole.


Član 9.
O polaganju ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja vodi se zapisnik na obrascu iz priloga 5. koji je sastavni deo ovog pravilnika. Lice je položilo ispit iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika ako je osvojilo najmanje 3/4 od ukupnog broja predviđenih poena. Na zahtev lica koje nije položilo ispit, komisija je dužna da ukaže na greške koje je učinilo, neposredno nakon javno objavljenih rezultata.


Član 10.
Licu koje položi ispit unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja Agencija će izdati uverenje o položenom ispitu unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na obrascu iz priloga 6. koji je sastavni deo ovog pravilnika. Lice koje nije položilo ispit unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja može ponovo podneti prijavu za polaganje ispita uz dostavljen dokaz o izmirenim troškovima za ponovno polaganje, u roku koji nije kraći od 15 dana od dana prethodnog polaganja.


Član 11.
Agencija može angažovati pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno da organizuje i izvršava pojedine poslove iz ovog pravilnika,
na osnovu javnog poziva, a u skladu sa članom 9. stav 4. Zakona. Pravno lice iz prethodnog stava mora imati kadrovske, prostorne,
organizacione, materijalno - tehničke i druge uslove za kvalitetno obavljanje poslova.

Bliže uslove koje mora ispuniti pravno lice iz stava 1. ovog člana određuje Agencija u tekstu javnog poziva.
Agencija i pravno lice iz stava 1. ovog člana potpisuju ugovor o angažovanju.


Član 12.
Agencija, odnosno angažovano pravno lice iz prethodnog člana ovog pravilnika vodi sledeće evidencije o seminarima:

1) registar upisanih polaznika seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i izdatih potvrda (prilog 7),

2) dnevnik polaznika seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja sa prozivnikom (prilog 8a i 8b).

Agencija vodi Registar o polaganju ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i izdatih uverenja (prilog 9).
Registri iz prethodnih stavova ovog člana i dosije lica sa prilozima čuvaju se deset godina, a zapisnici o polaganju ispita unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja čuvaju se pet godina.

Agencija vodi registar izdatih sertifikata o posebnom osposobljavanju predavača i ispitivača koji se čuva trajno.

Registri se obrazuju, vode i čuvaju u pisanoj i elektronskoj formi.

Član 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj: 221-110-00-00015/2011-01
U Beogradu, dana 28.07.2011. godinePREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Milan Janić

Chubbs
07.09.2011, 23:21
Pravilnik i prilozi za nesavesne vozace (http://www.abs.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik-nesavesni_vozaci.pdf)